در اینجا و اکنون باش، در همین لحظه، در شعله ای از هشیاری.

بدبختی به یک (( من )) ساخته ی ذهن، و یک داستان، به یک هویت توهمی نیاز دارد. بدبختی به زمان نیاز دارد: گذشته و آینده. هنگامی که زمان را از اندوه خود خارج کنی، چه باقی می ماند؟ (( این چنین بودن )) این لحظه. ( اکهارت تله )
نوشته شده توسط آسمیتا در ساعت 1:2 | لینک  |